Ochrana máku proti plevelům

Ing. František Fišer CSc.

Úspěšné a šetrné ochraně proti plevelům v máku je vedle správného založení porostů a je jedním ze základů intenzivních pěstitelských technologií máku. Nedostatky nebo chyby v jednom z těchto článků pěstitelské technologie mohou mít zásadní dopad na výši sklizně a především také na kvalitu produkce. Klíčové postavení v rámci pěstitelské technologie je přitom dáno dvěma skutečnostmi. Mák má velmi pomalý počáteční růst a z toho vyplývající nízkou konkurenční schopnost. Výsledkem jsou závažné výnosové ztráty již při relativně nízké úrovni zaplevelení. Druhý zásadní dopad zaplevelení porostů máku souvisí s velmi podobnými vlastnostmi semen máku a některých plevelných druhů. Z těchto důvodů se pak tato semena ze sklízené produkce obtížně čistí a snižují pak technologickou jakost i cenu. Mák ze zaplevelených ploch může být i zcela neprodejný. Velmi často jsou tyto problémy způsobovány pozdním zaplevelením druhy, jako jsou laskavec ohnutý či merlík bílý. Problémy s pozdním zaplevelením se navíc v posledních letech zvyšují, jak dochází k posunu ztráty listové plochy máku do stále časnějšího termínu. Na této skutečnosti se podílí jednak narůstající tlak listových chorob (helmintosporióza, plíseň maková) spoměrně složitou ochranou (malý počet registrovaných fungicidů a nesnadné stanovení optimálního termínu ošetření), dále rozvoj škůdců způsobujících prořídnutí porostu (krytonosec kořenový), stále častější stres sucha a vysokých teplot v kritických růstových fázích a v některých případech také poškození nesprávnými aplikacemi herbicidů.

Specifický vývoj herbicidů do máku neprobíhá a s velkou pravděpodobností probíhat ani nebude vzhledem k celosvětově nízké rozloze pěstování máku. Proto budou využívány herbicidy, které byly vyvinuty do jiných plodin a teprve dodatečně registrovány do máku. To ssebou přináší řadu negativních dopadů, přičemž nejzávažnější jsou problémy se selektivitou vůči plodině. Zatímco u jiných plodin je již procesem vývoje zajištěna vysoká úroveň selektivity a podmínky při aplikaci mohou případně ovlivňovat pouze účinnost, u máku může být nepříznivými podmínkami v době okolo aplikace modifikována nejen účinnost, ale obvykle je zásadním způsobem ovlivněn také vznik projevů poškození porostu – fytotoxicity. Před aplikací herbicidů v máku je proto nezbytné v prvé řadě vyhodnotit dopad podmínek na plodinu a případné riziko poškození herbicidy. Přestože je spektrum herbicidů používaných v máku velmi úzké, je orientace ve vlivu podmínek poměrně náročná, protože se jedná o herbicidy s rozdílným mechanismem účinku a současně s odlišným termínem použití od preemergentních aplikací až po ošetření v 6 - 10 listu máku. Samotný chlortoluron lze aplikovat do fáže butonizace tj. objevení prvních poupat máku v porostu v dávce až do 3,0 l. ha-1 Lentipur 500 FW, (Tolurex 500 SC, Toluron).