Hmyzí škůdci máku setého a ochrana proti nim

doc. Ing. Jiří Rotrekl CSc.

Mák setý má řadu škůdců, kteří ho napadají od zasetí až do období dozrávání. V současné době se jedná o tyto škůdce: krytonosec kořenový (Stenocarus ruficornis), mšice maková (Aphis fabae), žlabatka stonková (Timaspis papaveris), krytonosec makovicový (Neoglocianus maculaalba) a bejlomorka maková (Dasineura papaveris). Jmenovaní škůdci se však nevyskytují na všech lokalitách, kde se mák pěstuje a záleží nejen na místě pěstování, ale i na průběhu povětrnostních podmínek během jednotlivých let.

       Krytonosec kořenový je nosatcovitý brouk, který poškozuje vzcházející mák a jeho larvy svým žírem na kořenech oslabují rostliny. Může docházet až k úhynu větších rostlin a u starších rostlin máku k poléhání. V rámci ochrany je nutné porost máku sledovat v období vzcházení až do fáze 4. až 5. listu, kdy jsou rostliny na žír brouků citlivé. Za kritický počet brouků jsou považováni 3 až 4 brouci na běžný metr řádku, kdy je nutné provést foliární ošetření (Nurelle D v dávce 0,6 l/ha, Cyperkill 25 v dávce 0,1 l/ha, Rapid v dávce 0,08 l/ha a Dursban Delta v dávce 2,25 l/ha). Při silnější tlaku škůdce je nutno v dalším období aplikaci opakovat i s přihlédnutím na ostatní škůdce máku (mšice maková). Nejvhodnější ochrana – insekticidní moření osiva neonokotinoidy – není od 1. prosince 2013 v zemích EU povolena.

       Mšice maková je široce polyfágní škůdce a mák může napadat v období migrace partenogenetických samiček z primárních hostitelů až do období tvorby makovic. V letech s teplým a mírně vlhkým počasím se vyskytují ve větší početnosti a mohou poškodit mák. Na listech, lodyhách i makovicích vytváří početné kolonie. Listy jsou deformované, žloutnou, vegetační vrcholy zasychají a semena nebo celé makovice se nedokonale vyvíjí. Monitoring provádíme vizuálním hodnocením výskytu mšic na jednotlivých rostlinách. Ochranné opatření se doporučuje, když je mšicí napadeno 5 a více procent rostlin. Z insekticidních přípravků lze použít Pirimor 50 WG v dávce 0,3 – 0,5 kg/ha, Nurelle D v dávce 0,6 l/ha, Cyperkill 25 v dávce 0,1 l/ha, Rapid v dávce 0,08 l/ha a Fury 10 EW v dávce 0,1 l/ha.

       Žlabatka stonková je útlý blanokřídlý hmyz o velikosti asi 3 mm, jejíž larvy způsobují svým žírem ve stonku chodbičky. Při tomto žíru jsou cévní svazky poškozeny, což způsobuje částečné nebo úplné přerušení přívodu živin a vody do rostliny. Napadení se projevuje předčasným žloutnutím a zasycháním makovic, při vyšším napadení může dojít k zasychání a předčasnému odumírání celé rostliny. Při rozhodování o termínu aplikace proti ní se řídíme kalendářním datem a vývojovým stádiem máku. Protože je nutné aplikovat postřikový přípravek před kladením vajíček je vlastní zásah zaměřen na dospělce. Největší část vajíček kladou samičky do spodních internodií, proto období prodlužovacího růstu je vhodné vývojové stádium máku pro aplikaci, což obvykle odpovídá kalendářnímu termínu první dekády června. Lze využít postřikový přípravek Cyperkill 25 EC v dávce 0,1 l/ha.

       Krytonosec makovicový klade vajíčka do nejmladších makovic a jeho larvy se vyvíjí uvnitř makovic. Po dokončení vývoje si prokoušou otvor v makovici a opouští ji. Škodí larvy svým žírem v makovici a žír brouků i výlezové otvory od larev v makovici otevírají bránu pro infekci houbovými patogeny a usnadňují kladení vajíček bejlomorce makové. Práh škodlivosti není znám a vlastní ošetření se provede při výskytu brouků v období háčkování až do výskytu prvních, ojediněle se vyskytujících mladých makovic v porostu. Pro ochranu máku před tímto krytonoscem aplikujeme Mospilan 20 SP v dávce 150 g/ha, Rapid v dávce 0,08 l/ha, Cyperkill 25 EC v dávce 0,1 l/ha, Biscaya 240 OD v dávce 0,3 l/ha, Proteus 110 OD v dávce 0,5 – 0,75 l/ha a Decis Mega v dávce 0,15 l/ha.

       Bejlomorka maková je drobný komárek, jehož oranžově červené larvy se vyvíjí uvnitř makovic, kde vysávají pletiva vnitřních stěn mladých makovic. Vlivem sání jsou makovice zakrnělé a dávají méně hodnotná semena, při silném napadení, kdy je v makovici několik desítek larev dochází k likvidace celé makovice. Ochrana před bejlomorkou se provádí ve stejném termínu a stejnými přípravky jako u ošetření před krytonoscem makovicovým.