Legislatívne podmienky pestovania maku siateho na Slovensku

Ing. Mária Lichvárová, RNDr. Darina Muchová, CVRV Piešťany - Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Napriek tomu, že Slovensko je jednou z mála krajín Európy, kde sa mak šľachtí a pestuje, sú jeho plochy u nás v porovnaní s minulosťou minimálne. Pestovateľské plochy sa pohybujú ročne rádovo v stovkách hektárov, čo je v porovnaní s Českou republikou zlomok ich priemernej každoročnej výmery. Mak však stále patrí medzi zaujímavé komodity, a to vzhľadom na možnosti exportu kvalitného semena i zabezpečenie surovinovej základne pre farmaceutický priemysel, ktorý požaduje od pestovateľov makovice s vysokým obsahom morfínu.

Pre pestovanie maku na Slovensku bol zlomovým rok 1998, kedy vstúpil do platnosti zákon 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Omamné a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri OSN. Do II. skupiny omamných látok boli zaradené aj rastliny druhu Papaver somniferum L. /mak siaty/ okrem semien.

Uvedený zákon niektorými ustanoveniami týkajúcimi sa pestovania maku odradil od tejto činnosti mnohých, dovtedy úspešných pestovateľov. K určitému zmierneniu požiadaviek tohto zákona pre vydanie povolenia na pestovanie maku došlo jeho novelizáciou zákonom č. 77/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2009.

Súčasné požiadavky na pestovateľov maku siateho v súlade s platnou legislatívou

Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu bezodkladne zapracovať do pôdy alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť. Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien. 2

Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok a prípravkov je možné iba na základe povolenia.
Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.

Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami (kde podľa zákona patrí aj pestovanie maku) môže len fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom, a to na základe povolenia, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami:

- ak dosiahli vek 18 rokov
- sú spôsobilé na právne úkony, bezúhonné a zdravotne spôsobilé
- sú odborne spôsobilé.
Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov.
Zdravotnú spôsobilosť preukazuje žiadateľ lekárskym posudkom. Ak je to potrebné preukazuje aj vylúčenie závislosti od používania omamných a psychotropných látok.
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ ovydanie povolenia alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti uvedené v povolení.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje:

1) diplomom v odboroch uvedených v zákone

a/ diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo

b/ diplomom o ukončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania

c/ diplomom ošpecializácii vodbore farmaceutické technologické postupy, vodbore zabezpečovanie kvality liekov, v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, v odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

d/ dokladom o ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo 6

e/ dokladom uznaným podľa osobitného predpisu, ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované podľa písmen a/ až d/ štúdiom v zahraničí.
2) osvedčením na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
V prípade, že žiadateľ alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti uvedené v povolení nemajú odbornú spôsobilosť na základe dosiahnutého vzdelania, musia byť oboznámení s touto problematikou, pravidelne si dopĺňať potrebné znalosti a najmenej raz za dva roky absolvovať preverenie vedomostí. To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí priamo neriadia činnosti uvedené v povolení. Oboznámenie a preverovanie vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave na základe žiadosti zamestnávateľa. O úspešne vykonanej skúške SZU vydá osvedčenie, ktoré zašle vdvoch vyhotoveniach zamestnávateľovi. Náklady spojené s oboznámením a preverením znáša zamestnávateľ.
Právnické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami len vtedy, ak majú ustanoveného odborného zástupcu. Odborný zástupca musí spĺňať podmienky určené pre fyzickú osobu.
Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie. Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia. Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho prestane vykonávať odbornú činnosť, držiteľ povolenia bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak. Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami je zabezpečenie

a/materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh činnosti

b/administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a prípravkov a na zabránenie ich zneužitia.

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

1) Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podáva žiadateľ na Ministerstvo zdravotníctva SR.
2) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o

a/ mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľ fyzická osoba

b/ obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu a rodnom čísle osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený

c/ druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami d/ mieste výkonu činnosti
e/ dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

3) K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť
a/ doklad osvojej zdravotnej spôsobilosti alebo ozdravotnej spôsobilosti svojho odborného

zástupcu
b/ doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu
c/ výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydania

povolenia alebo úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, ak je žiadateľom právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu

d/ doklad ovlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať, avprípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku

e/ potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy

f/ čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla

Povolenie

1) Ak žiadateľ nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, MZSR žiadosť zamietne.
2) Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.
3) Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby. 4) Povolenie môže byť MZSR pozastavené alebo zrušené ak sa nedodržiavajú ustanovenia tohto zákona.

Povinnosti držiteľa povolenia na pestovanie maku

Držiteľ povolenia je povinný určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť predmetnú činnosť a je povinný zabezpečiť ich pravidelné zaškolenie a preskúšanie (minimálne raz za dva roky).
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu

a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,

b) vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,

c) vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.
Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látokZakazuje sa vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť. Takisto sa zakazuje narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej vpovolení alebo ju bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia. Nad zneškodňovaním porastu alebo makovej slamy, ktorá nebola odovzdaná spracovateľskej organizácii, dohliada ÚKSÚP.

Oznamovacie povinnosti

Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný oznámiť do 31. decembra každého roka 1) množstvo vyprodukovanej makovej slamy na priemyselné účely, z toho

a/ množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii b/ skladované množstvo
c/ zneškodnené množstvo

2) skutočne osiatu plochu do 31. mája každého roka

Výkon štátnej správy, kontrolná činnosť, sankcie a pokuty

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy voblasti štátnej správy na úseku omamných apsychotropných látok (ministerstvo, štátny ústav, samosprávne kraje, Pôdohospodárska platobná agentúra, Ústredný kontrolný askúšobný ústav poľnohospodársky).

Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona sa ukladajú pokuty.

Poďakovanie: Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore zo zdrojov APVV (projekt číslo APVV-0248- 10).

Zdroj: Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a zákonov (zákon č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 40/2013 Z. z.).